Event Talks

Regulamin
  I. Definicje

 • Sprzedający – Agencja Eventowa Everitum, Agnieszka Ciesielska ul. Gen. F. Kleeberga 2, 01-478 Warszawa, posługujący się numerem NIP: 5222427351, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 • Zamawiający – osoba (Klient) składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia;
 • Sklep Internetowy - platforma sprzedażowa dostępna pod adresem http://www.eventtalks.pl/ za pośrednictwem której Zamawiający może zakupić od Sprzedającego Towary;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.);
 • Towary i usługi - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość Usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie Internetowym http://www.eventtalks.pl/ zakupu Usług;
 • Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie Internetowym zakupu Towarów;

  II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Event Talks http://www.eventtalks.pl/ prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Każdy Klient ma w każdej chwili dostęp do Regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Składając Zamówienie Klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego Sklepu Internetowego.

  Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres zamieszkania lub pobytu
  e) adres do wysyłki
  f) Numer Identyfikacji Podatkowej
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego http://www.eventtalks.pl/ , odnoszące się do Usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zdjęcia Usług umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 5. Klienci mają możliwość zakupu Usług w Sklepie Internetowym http://www.eventtalks.pl/ niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 6. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest: podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.
 7. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 8. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 9. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania Zamówień. (Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale X. Dane osobowe.)
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Event Talks http://www.eventtalks.pl/ , w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego; c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 11. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.eventtalks.pl/, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

  II. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. W celu dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym http://www.eventtalks.pl/ należy złożyć Zamówienie.
 2. Zamówienie można złożyć na stronie Sklepu Internetowego http://www.eventtalks.pl/ (za pośrednictwem Formularza Zamówień lub Formularza Rejestracji ), telefoniczne pod numerem: kom: 883 319 295, jak i e-mailowo na adres: info@eventtalks.pl
 3. Zamówienia składane na stronie Sklepu Internetowego http://www.eventtalks.pl/ przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie Zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 18.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym Event Talks, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego http://www.eventtalks.pl/ , dodanie Usługi do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia.

  W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym Event Talks, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 5. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Usługi, wskazuje termin i miejsce usługi, dodaje ją do Koszyka, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za Zamówienie. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia Klient oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, a także potwierdza, że jest świadomy, iż Zamówienie Usługi jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się wysłaniem Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego Event Talks oraz na wskazany przez niego adres poczty e-mail, komunikat potwierdzający złożenie Zamówienia. Potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail zawiera informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości Usługi wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz dane teleadresowe Klienta. Komunikat wyświetlony na stronie Sklepu informuje o numerze i kwocie Zamówienia oraz podaje dane do przelewu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty zakupu Klienta.
 8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta usług.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Klient ma prawo wprowadzić zmiany oraz zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym e-mailem lub telefonicznie (po którym należy przesłać potwierdzenie e-mailem). W przypadku rezygnacji na 48 godzin przed terminem realizacji – rezygnacja nie będzie już skuteczna z uwagi na złożone zamówienia cateringowe i wydruk materiałów.

  IV. Usługi i dostępność

 1. Usługi prezentowane w naszej ofercie mają różną dostępność. W przypadku braku miejsc na usługi objęte Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

  V. Ceny Usług i Promocje

 1. Wszystkie ceny Usług zamieszczonych są na stronie Sklepu Internetowego Event Talks oraz zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną usługi jest jego cena podana na stronie Sklepu Internetowego Event Talks w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności (patrz punkt VI).
 4. Event Talks zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym Event Talks nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny Usług obowiązujące w Sklepie Internetowym Event Talks obowiązują przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej http://www.eventtalks.pl/ , telefonicznie oraz e-mailowo.
 7. Wszystkie oferty specjalne przedstawione na Stronie Internetowej http://www.eventtalks.pl/ są ważne do wyczerpania zapasów. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Usług. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary. Ze względu na ograniczoną dostępność usług objętych promocją, Event Talks nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

  VI. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za Zamówione produkty można dokonać:
  a) za pobraniem
  b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
  c) przelew bankowy
  d) szybki e-przelew bankowy
  e) karta płatnicza

  Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
 2. W e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia podawana jest dokładna kwota do zapłaty uwzględniającą opłatę za przesyłkę oraz ewentualne rabaty.
 3. Dostawa zamówionych usług odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Opłaty za dostawę usług nie są naliczane w procesie składania Zamówienia.

  VII. Realizacja Zamówień

 1. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć skompletowanie Zamówienia i przekazanie do wysłania za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Zamawiającego.
 3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 4. Orientacyjny termin realizacji Zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności. W przypadku Zamówień za pobraniem - od 1 do 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 5. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

  VIII. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Zwrot Towarów

 1. Klient ma prawo zwrotu usługi zakupionej w Sklepie Internetowym Event Talks (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: info@eventtalks, Everitum Agnieszka Ciesielska, ul. Gen. F. Kleeberga 2, 01-478, Warszawa.
 3. Przy rezygnacji z usługi pieniądze zwrócone zostaną Klientowi przelewem na podany w oświadczeniu rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14dni.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  IX. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności usługi konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres: info@eventtalks, Everitum Agnieszka Ciesielska, ul. Gen. F. Kleeberga 2, 01-478, Warszawa.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy pismo z opisem reklamowanej usługi wraz z dowodem zakupu. (Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: adres kontaktowy, adres e-mail i numer telefonu, data nabycia Usługi, opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji, data i okoliczności stwierdzenia wady, żądanie reklamującego, podpis).
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji lub smsem na podany numer telefonu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zwróci wartość kupionej Usługi.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie zaproponowana do zrealizowania przez Klienta w pierwszym możliwym terminie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

  X. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Event Talks jest Sprzedający.
 2. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas składania Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie Internetowym Event Talks nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 4. Podanie tych danych oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonania ciążacych na Sprzedającym obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, realizacja zwrotów i wymiany usług, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
 5. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Towarów (podmiotom prowadzącym działaność pocztową lub kurierską), z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane również do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na rzecz Klientów. Sprzedający może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w jego imieniu ciążące na Sprzedającym obowiązki prawne, takie jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
 6. Każdy zarejestrowany w Sklepie Internetowym Event Talks Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu, pisemnego żądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu.
 7. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).

  XII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Każdy Klient ma w każdej chwili dostęp do aktualnego Regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego Event Talks.
 3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania Zamówienia, zarówno za pośrednictwem Sklepu Internetowego Event Talks działającego pod adresem www.eventtalks.pl , kom: 883 319 295, jak i e-mailowo na adres: info@eventtalks.pl
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed taką zmianą; Zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Event Talks jest Sprzedający.
 2. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas składania Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie Internetowym Event Talks nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 4. Podanie tych danych oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, realizacja zwrotów i wymiany towarów, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
 5. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Usług (podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską), z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi.
 6. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane również do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na rzecz Klientów.
 7. Sprzedający może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w jego imieniu ciążące na Sprzedającym obowiązki prawne, takie jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
 8. Każdy zarejestrowany w Sklepie Internetowym Event Talks Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu, pisemnego żądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu.
 9. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).
 11. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. Korzystając z serwisu Event Talks akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na naszej stronie.
 13. Używanie naszego serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.
 14. Jako właściciele serwisu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

  POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Samo wysłanie plików Cookies do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności Użytkownika. Informacje zawarte w plikach Cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.